وضعيت اشتغال در 2 دانشگاه مهم صنعتي/ آمار اشتغال در دكتري و ارشد
وضعيت اشتغال در 2 دانشگاه مهم صنعتي/ آمار اشتغال در دكتري و ارشد

آمار اشتغال دانش آموختگان دانشگاه هاي علم و صنعت و خواجه نصير الدين در سه مقطع براساس طرح پايش وزارت علوم اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه: به نقل از خبرنگار مهر، امسال وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان سال هاي 93-94 به دو روش تجزيه و تحليل اطلاعات ارسالي از دانشگاه ها (طرح پايش رصد اشتغال) و تجزيه و تحليل براساس اطلاعات ثبتي (آمار استخراج شده از سامانه بيمه وزارت كار) مورد بررسي قرار گرفت و 87 دانشگاه و مركز آموزش عالي در اين طرح با وزارت علوم همكاري كردند.

در حال حاضر نتايج رصد اشتغال دانش آموختگان در مقاطع مختلف در 2 دانشگاه علم و صنعت و خواجه نصيرالدين طوسي استخراج شده است.

آمارهاي مستخرج از طرح پايش در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي نشان مي دهد كه مقطع دكتري با 96 درصد اشتغال در بالاترين رتبه قرار دارد در حالي كه اين عدد در آمار ثبتي كه از وزارت كار استخراج شده، پايين تر و 71 درصد است؛ دليل اين اختلاف آن است كه نام اين افراد در سامانه بيمه وزارت كار ثبت نشده است.

همچنين در مقطع ارشد 83 درصد ميزان اشتغال فارغ التحصيلان بوده كه نسبت به دانشگاه علم و صنعت در وضعيت بهتري قرار دارد؛ ميزان اشتغال دانش آموختگان علم و صنعت در همين مقطع 77 درصد است.

نتايج رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي براساس نتايج طرح پايش در سال 98 به شرح زير است؛

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي(مقطع تحصيلي) نتايج طرح پايش
كارداني 44/44 درصد
كارشناسي 74/33 درصد
كارشناسي ارشد 83/09 درصد
دكتري 96/53 درصد
كل 81/18 درصد

جدول زير آمار اشتغال فارغ التحصيلان اين دانشگاه را براساس آمار ثبتي نشان مي دهد؛ 

دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي (مقطع تحصيلي) آمار ثبتي
كارداني _____
كارشناسي 63/55
كارشناسي ارشد 64/92
دكتري 71/01
كل 56/42

براي اجراي طرح پايش رصد اشتغال حداقل 30 درصد كل فارغ التحصيلان 93-94 دانشگاهها در نظر گرفته شد كه بنا به گفته مدير كل ارتباط با صنعت وزارت علوم ممكن است براي برخي دانشگاه ها 40 درصد هم در نظر گرفته شده است.

نتايج رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت براساس نتايج طرح پايش در سال 98 نشان مي دهد كه بيشترين آمار اشتغال مربوط به دوره دكتري است و دوره هاي ارشد و دكتري در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

نتايج رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت براساس نتايج طرح پايش در سال 98 به شرح زير است؛

دانشگاه علم و صنعت (مقطع تحصيلي) ميزان اشتغال(نتايج طرح پايش)
كارشناسي 74/66
كارشناسي ارشد 77/36
دكتري 86/93
كل 77/13

آمار ثبتي فارغ التحصيلان دانشگاه علم و صنعت نشان مي دهد كه ميزان اشتغال در دوره كارشناسي 55 درصد بوده كه نسبت به نتايج طرح پايش 19 درصد فاصله دارد. در اين آمار هم دوره دكتري با 85 درصد بيشترين ميزان اشتغال را داراست.

جدول زير آمار اشتغال فارغ التحصيلان اين دانشگاه را براساس آمار ثبتي نشان مي دهد؛ 

دانشگاه علم و صنعت(مقطع تحصيلي) ميزان اشتغال(آمار ثبتي)
كارشناسي 55/11
كارشناسي ارشد 73/46
دكتري 85/07
كل 70/10

آمار كلي اشتغال اين دو دانشگاه صنعتي نشان داد كه نرخ اشتغال علم و صنعت در مجموع 77 درصد و نرخ اشتغال خواجه نصيرالدين طوسي 81 درصد است كه ميزان اشتغال خواجه نصير در وضعيت بهتري قرار دارد.

تاریخ:
1398/08/11
تعداد بازدید:
409
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.